Nào, dậy đi, dậy DDoS tiếp đi, sao lại không DDoS? DDoS đi chứ? DDoS đi...